гр. София 1000, ул. „Лавеле”, № 32, ет. 1, кантора 5 
тел.: +359 888 355 793

Правни услуги

Tърговско право
Вещното и облигационно право
Гражданското право
Трудово право
Семейното и наследствено право
Правото на индустриална собственост

Адвокат Ралица Сиракова извършва следните услуги в областта на:

 • Tърговското право:

  • Регистрация на търговци и търговски дружества, клонове, търговски представителства на чужди компании;
  • Преобразуване на търговски дружества;
  • Съдебна защита срещу незаконосъобразни решения на търговски дружества;
  • Изготвяне на договори и правно обслужване на търговски дружества;
  • Съдебна защита по търговски дела
 • Вещното и Облигационното право:

  • Консултации и представителство по облигационни и вещноправни казуси;
  • Сделки с недвижими имоти;
  • Проучване на недвижими имоти и подготовка на документация по покупко- продажба;
 • Гражданското право:

  • Правни консултации по гражданско-правни въпроси;
  • Процесуално представителство и правна защита при воденето на гражданско-правни дела;
  • Процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство;
  • Абонаментно правно обслужване на търговски дружества;
  • Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус;
  • Изготвяне на договори;
 • Трудовото право:

  • Консултации и представителство при трудови спорове, съкращения, уволнение, възстановяване на работа и дължимо обезщетение;
  • Обезщетение вследствие на трудова злополука
 • Семейното и наследствено право:

  • Изготвяне на брачни договори
  • Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси
  • Разводи, всякакви брачни искове (родителски права, издръжка и др.)
  • Делба на имущество - съдебна и извънсъдебна
  • Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака
 • Правото на индустриална собственост:

  • консултации и действия във фазата, предхождаща заявяването на търговски марки, географски означения и промишлени образци;
  • оформяне на заявки за защитни документи за търговски марки, географски означения и промишлени образци;
  • консултации по време на поддържането на защитния документ и при възникнали спорове.

Правни услуги

Tърговско право
Вещно и Облигационно право
Гражданско право
Трудово право
Семейно и наследствено право
Право на индустриална собственост

Контакти

София 1000
ул. „Лавеле”, № 32, ет. 1, кантора 5
Тел: +359 888 355 793
Email:
/след предварително записване/