Bulgaria, Sofia 1000, "Lavele" str. № 32, floor 1, office 5 
phone: +359 888 355 793

Наказателни постановления

Как да защитим правата си, когато наказателното постановление е издадено след законово определения срок?
Наказателното постановление /НП/ се издава въз основа на акт за установяване на административно нарушение /АУАН/, съставен от представители на административен орган – такива са например РИОКОЗ, НАП, агенция „Митници”, МВР, ДАМТН и много други.
От момента на връчването на адресата на НП започва да тече 7-дневен срок за обжалване пред компетентния съд. Подлежат на обжалване всички НП, освен тези, за които законът изрично предвижда, че са необжалваеми.

Ако са изминали повече от 6 месеца между момента на съставяне на АУАН и издаване на НП, то тогава е налице нарушение на чл. 34, ал. 3 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Съгласно тази разпоредба образуваното административно наказателно производство се прекратява, ако не е издадено НП в шестмесечен срок от съставянето на АУАН. Обикновено наказващият орган съблюдава датата на издаваното НП да предшества изтичането на шестмесечния срок, въпреки, че фактическото връчване на акта може да се осъществи и след него. Много често наказващите органи обаче издават НП след установения срок, като смятат, че лицата не са запознати с правата си и няма да обжалват постановлението.
Затова задължително следва да подадете жалба срещу НП. Жалбата се подава чрез административния орган, който е издал НП до съответния районен съд. Административният орган е длъжен в 7-дневен срок да комплектова цялата преписка и заедно с жалбата да я изпрати до съда, в района, на който е извършено нарушението.

В жалбата задължително се посочват данните на жалбоподателя – три имена, ЕГН, адрес, телефон, електронен адрес. Обозначават се номерът на обжалваното наказателно постановление и органът, който го е издал. За пълна прецизност на извършваната процедура съветваме Ви да ползвате услугите на квалифициран адвокат.
В жалбата трябва да бъде описано всичко, което се счита за незаконосъобразно , неправилно и несправедливо, както и какво се иска от съда, в случай на отмяна на издаденото НП. Би могло да се поиска и само намаляване размера на наложена санкция.

От съществено значение е да се има предвид, че жалбата пред съда спира изпълнението на постановлението. Това означава, че глобата не може да бъде събирана, включително и принудително, преди да се произнесе съдът с решение. Това решение може да се обжалва пред съответния горестоящ съд. Много важно е да не се заплаща наложената глоба, ако е налице намерение тя да се обжалва.


Адвокат Ралица Сиракова предлага на клиентите си еднократна или абонаментна висококвалифицирана юридическа помощ и консултации в много области на правото, при спазване на пълна конфиденциалност и максимална защита интересите на клиентите. Решителността при разрешаването на проблемите, професионалната увереност и компетентност, индивидуалния подход към всяка ситуация, възможността за съвместно вземане на решения и предоставяне на своевременна информация за хода на работата по конкретно зададен казус, съпровождат ежедневно работата на кантората.

 

Legal services

Commercial law
Property law
Civil law
Labor law
Family law and succession law
Industrial property rights

Contacts

Sofia 1000
"Lavele" str. № 32, floor 1, office 5
Тел: +359 888 355 793
Email:
/after registration/