Slide

Успехът е избор....

Slide

...и ние познаваме пътя към него!

Slide

Доверете ни се!

previous arrow
next arrow

Наказателни постановления

Как да защитим правата си, когато наказателното постановление е издадено след законово определения срок?
Наказателното постановление /НП/ се издава въз основа на акт за установяване на административно нарушение /АУАН/, съставен от представители на административен орган – такива са например РИОКОЗ, НАП, агенция „Митници”, МВР, ДАМТН и много други.
От момента на връчването на адресата на НП започва да тече 7-дневен срок за обжалване пред компетентния съд. Подлежат на обжалване всички НП, освен тези, за които законът изрично предвижда, че са необжалваеми.

Ако са изминали повече от 6 месеца между момента на съставяне на АУАН и издаване на НП, то тогава е налице нарушение на чл. 34, ал. 3 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Съгласно тази разпоредба образуваното административно наказателно производство се прекратява, ако не е издадено НП в шестмесечен срок от съставянето на АУАН. Обикновено наказващият орган съблюдава датата на издаваното НП да предшества изтичането на шестмесечния срок, въпреки, че фактическото връчване на акта може да се осъществи и след него. Много често наказващите органи обаче издават НП след установения срок, като смятат, че лицата не са запознати с правата си и няма да обжалват постановлението.
Затова задължително следва да подадете жалба срещу НП. Жалбата се подава чрез административния орган, който е издал НП до съответния районен съд. Административният орган е длъжен в 7-дневен срок да комплектова цялата преписка и заедно с жалбата да я изпрати до съда, в района, на който е извършено нарушението.

В жалбата задължително се посочват данните на жалбоподателя – три имена, ЕГН, адрес, телефон, електронен адрес. Обозначават се номерът на обжалваното наказателно постановление и органът, който го е издал. За пълна прецизност на извършваната процедура съветваме Ви да ползвате услугите на квалифициран адвокат.
В жалбата трябва да бъде описано всичко, което се счита за незаконосъобразно , неправилно и несправедливо, както и какво се иска от съда, в случай на отмяна на издаденото НП. Би могло да се поиска и само намаляване размера на наложена санкция.

От съществено значение е да се има предвид, че жалбата пред съда спира изпълнението на постановлението. Това означава, че глобата не може да бъде събирана, включително и принудително, преди да се произнесе съдът с решение. Това решение може да се обжалва пред съответния горестоящ съд. Много важно е да не се заплаща наложената глоба, ако е налице намерение тя да се обжалва.


Адвокат Ралица Сиракова предлага на клиентите си еднократна или абонаментна висококвалифицирана юридическа помощ и консултации в много области на правото, при спазване на пълна конфиденциалност и максимална защита интересите на клиентите. Решителността при разрешаването на проблемите, професионалната увереност и компетентност, индивидуалния подход към всяка ситуация, възможността за съвместно вземане на решения и предоставяне на своевременна информация за хода на работата по конкретно зададен казус, съпровождат ежедневно работата на кантората.

 

We use cookies
Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта.
Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки.