Общи условия

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящите общи условия представляват договор между ползвателя и адвокат Ралица Сиракова, с който се получава правото да се ползва безплатно сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между потребителя на сайта и адвокат Ралица Сиракова. Достъпът до (зареждането на) интернет страниците се счита за съгласие потребителят да бъде обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и задължение да се спазват. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте сайта.

ПОНЯТИЯ

По смисъла на настоящите Общи условия понятията са използвани със следното значение: "ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко лице, което използва сайта на адвокат Ралица Сиракова. "УСЛУГА" е достъп до предоставяните информационни ресурси и данни на сайта в общодостъпна и в секция с ограничен достъп. "ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, проникване в сървъра, кражба на данни и др.

АВТОРСКИ ПРАВА

Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторското право на адвокат Ралица Сиракова с всички произтичащи от това законни последици. Всеки потребител може да зарежда или отпечатва отделни страници или раздели при условие, че не нарушава изискванията на Закона за авторското право и сродните му права. Забранява се възпроизвеждането (частично или цялостно), предаването по електронен или друг начин, модифицирането или използването на този сайт за каквато и да е публична или търговска цел.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Адвокат Ралица Сиракова поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва несъответствия или пропуски. Същата не носи отговорност за последици, свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на адвокат Ралица Сиракова за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
Адвокат Ралица Сиракова не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки. Нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на сайта може да доведе до вреди за адвокат Ралица Сиракова. Обезщетение за вреди се търси по общия ред.

ПРОМЕНИ

Адвокат Ралица Сиракова запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

 

We use cookies
Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта.
Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки.