I. ПРАВНА ПОМОЩ, КОНСУЛТИРАНЕ И ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Нашият екип предлага цялостно обслужване, правна помощ, консултиране и процесуално представителство на клиенти, който търсят нашето професионално съдействие в областта на корпоративното право, както и на такива, които биха желали да разрешат споровете си в сферата на облигационните отношения, вещното право, интелектуалната собственост и конкуренция, трудовото право, административното и данъчно право, както и извършваме процесуално представителство по същите.
Независимо от обстоятелството, че в резултат на дългогодишният ни опит, успешно обединяваме консултантската работа с отлична практика в разрешаването на съдебни казуси, това което отличава нашата професионална дейност е категоричната ни убеденост, че извънсъдебното разрешаване на споровете е най-печелившото решение за нашите клиенти. Ето защо, сме концентрирали усилията си към изграждане и прилагане в действие на индивидуални стратегии и изцяло персонален подход, с цел постигане на максимално удовлетворителен резултат за всеки наш клиент, без достигане до съдебно производство.
Услугите, които предоставяме, включително, но не само, касаят следните области:

1. ТЪРГОВСКО ПРАВО:

• Регистрация на търговци и търговски дружества, клонове, търговски представителства на чужди компании;
• Преобразуване на търговски дружества;
• Изготвяне на всякакъв вид търговски договори ;
• Сключване, изменение и прекратяване на търговски сделки;
• Правен анализ на дейността на търговските дружества;
• Изготвяне и/или съгласуване на договори;
• Изготвяне на документи за целите на търговската дейност;
• Вписване на промени в Търговския регистър;
• Неизпълнение на договорни задължения;
• Погасяване на търговско-правни задължения;
• Прехвърляне на вземания;
• Търговски обезпечения;
• Абонаментно правно обслужване на търговски дружества;
• Образуване на съдебни производства, процесуално представителство и защита по търговски дела;
• Процесуално представителство по дела за несъстоятелност.
• Съдействие и подготовка на необходима документация във връзка със Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за защита на личните данни, Закона за обществените поръчки и др.

2.ТРУДОВО ПРАВО:

• Консултации и представителство при трудови спорове, съкращения, уволнение, възстановяване на работа и дължимо обезщетение;
• Консултации във връзка с новостите в трудовото законодателство, провокирани от променящата се обществено- социална среда;
• Правно сътрудничество по спорове , възникнали от претендирано обезщетение вследствие на трудова злополука.

3. ПРАВО НА ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ:

• Консултации и действия във фазата, предхождаща заявяването на търговски марки, географски означения и промишлени образци;
• Оформяне на заявки за защитни документи за търговски марки, географски означения и промишлени образци;
• Процесуално представителство пред компетентните български и международни институции, във връзка с възникнали спорове и необходимост от защита във всеки етап от производството по регистрация.

4. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

• Консултация и процесуално представителство при обжалване на всякакъв вид административни актове, наказателни постановления, наложени глоби и санкции;
• Представителство пред Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за защита от дискриминация , Комисия за защита на личните данни и др.
• Съдействие и представителство пред административните органи във връзка в казуси, възникнали по Закона за чужденците в Република България, Закон за българските лични документи, Закона за българското гражданство и други.

5. ГРАЖДАНСКО ПРАВО:

• Правни консултации по гражданско-правни въпроси, съставяне на становища и вземане участие в преговори за разрешаване на възникнал спор;
• Процесуално представителство и правна защита при воденето на гражданско-правни дела;
• Процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство, предприемане на всички необходими действия за защита на длъжника;
• Изготвяне на всякакъв вид гражданско- правни договори;

6. ВЕЩНО И ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО:

• Консултации и представителство по облигационни и вещно правни казуси;
• Изготвяне на предварителни договори, нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус;
• Проучване на недвижими имоти и подготовка на документация по покупко- продажба;
• Подпомагане и участие при осъществяване на сделки с недвижими имоти;
• Съдействие по всякакви казуси, възникнали във връзка със Закона за собствеността, Закона за задълженията и договорите, Закона за етажната собственост и др.

7. СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО:

• Изготвяне на брачни договори;
• Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси;
• Разводи, всякакви брачни искове (родителски права, издръжка и др.)
• Делба на имущество - съдебна и извънсъдебна;
• Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака.


II. КОМПЛЕКСНО КОНСУЛТИРАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

Нашата цел е да удовлетворим в максимална степен реалните потребности на клиентите си – собственици на малки и средни предприятия. Работим с хъс, професионализъм и коректност, за да предложим адекватни и приложими в конкретната организация подходи за оптимизиране на резултатите и за по-ефективно управление на човешкия капитал. Ползите от тези действия са намаляване на разходите, личните усилия и време на собствениците. Целта е да се постигне удовлетворяване на основните интереси на собствениците, а именно: повишаване на финансовата ефективност на дружествата и увеличаване на свободното им време.
Предимствата ни са гъвкавият модел на работа с клиентите, както и иновативният и изцяло персонализиран подход към потребностите и проблемите на конкретното дружество. Работим съвместно с клиентите от началото до края на процеса.
В тази връзка, специализираните ни комплексни услуги, които предоставяме на нашите бизнес клиенти включват следното:

1. Комплекса диагностика на бизнес процесите в дружеството и изготвяне на предложения за оптимизирането им*;
2. Консултиране и изграждане на организационна система на дружеството;
3. Изготвяне на всякакви договори с цел оптимизация и защита на правата и законните интереси на търговското дружество;
4. Консултиране и организиране на трудово-правните отношения в дружеството;
5. Защита на интелектуалната собственост на дружеството;
6. Своевременно консултиране и разрешаване на текущо възникнали казуси;
7. Участие на адвокат и/или консултант в провеждането на бизнес срещи;
8. Процесуално представителство по съдебни производства;
9. Представителство пред административни органи;
10. Съдействие за счетоводно и финансово консултиране;

* Диагностиката на бизнес процесите в дружеството е сложен процес, насочен към идентифициране на силните и слабите страни в организационния модел. Опитът ни показва, че често в компании, които търсят решение на конкретен проблем, липсва яснота накъде да насочат усилията си така, че с действията си да не нарушат основни бизнес процеси и дейности. Диагностиката следва да идентифицира слабости както в общия управленски процес, така и в осигуряването на оперативното изпълнение. Професионално изпълнена, оценката на общата картина на организацията е критичен момент за осъществяване на промяната. Точната и ясна представа за настоящото състояние на структурата, политиките, дейностите и процесите позволява да се прецизира какво и по какъв начин е необходимо да се измени, за да се запази обликът и да се подобрят бизнес показателите на дружеството.


III. КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО СТАНДАРТИ

В работата си с клиенти прилагаме гъвкав персонализиран подход, насочен към дефиниране на потребностите и решаване на проблемите на конкретната организация.
При подготовка за сертифициране консултираме клиентите си и оказваме помощ при разработване на системи за управление и интегрирани системи за управление по следните стандарти, въпросници и признати схеми:
1. ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството;
2. ISO 14001:2015 Системи за управление по отношение на околната среда;
3. ISO 45001:2018 Системи за управление на здравето и безопасността при работа;
4. ISO 22000:2018 Системи за управление на безопасността на хранителни продукти. Изисквания към всяка организация в хранителната верига;
5. ISO/IEC 27001:2017 Системи за управление на сигурността на информацията;
6. ISO 37001:2016 Системи за управление за борба с подкупването;
7. ISO 50001:2018 Системи за управление на енергията;
8. GMP+ Feed Safety Assurance – стандарт за осигуряване на безопасността на фуражите по веригата на доставки (консултиране по всички технически спецификации на стандарта);
9. EFISC-GTP (Good trading practices) – Европейска схема за сертифициране за безопасност на фуражите и хранителните съставки
10. SQAS (Safety & Quality Assessment for Sustainability)
11. Статут на Одобрен икономически оператор (ОИО) и свързаните с това опростени митнически опростявания.
12. Консултантски услуги за организационна диагностика и оптимизиране на процеси;
13. Консултантски услуги за управление в условията на кризи;
14. Консултантски услуги за непрекъснатост на бизнеса (Business Continuity);
15. Консултантски услуги спрямо Регламент 2016/679 (GDPR) и Закона за защита на личните данни;
16. Онлайн и присъствени обучения по споменатите стандарти, схеми и регламенти.
Сертификационни услуги по стандарти (без Сърбия и Македония):
1. ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството;
2. ISO 14001:2015 Системи за управление по отношение на околната среда;
3. ISO 45001:2018 Системи за управление на здравето и безопасността при работа;
4. ISO 22000:2018 Системи за управление на безопасността на хранителни продукти. Изисквания към всяка организация в хранителната верига;
5. ISO/IEC 27001:2017 Системи за управление на сигурността на информацията;
6. ISO 37001:2016 Системи за управление за борба с подкупването;
7. ISO 50001:2018 Системи за управление на енергията;
8. GMP+ за всички технически спецификации от стандарта (от TS 1.1 до TS 1.11);
9. Извършване на оценка по SQAS.

 

We use cookies
Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта.
Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки.