Промени в Закона за данъка върху добавената стойност

  • Съобразно чл.102, ал.6-12 от ЗДДС е създадена възможност тези лица, които са регистрирани по иницатива на органа на приходите, да анулират фактурите, издадени без ДДС в периода между датата, от която са били длъжни да се регистрират по ЗДДС, и датата на регистрацията по ЗДДС. Лицата, които преиздадат фактурите ...
Прочети още...

Закон за марките и географските означения - консолидирано обобщение на база последни нормативни промени

1. Основни положения
С транспонирането на Директива № 2015 / 2436 на Европейския парламент и на Съвета чрез приемането на новия Закон за марките и географските означения през 2019 г., в България се премахна ограничението за графично представяне на марката. Това доведе до възниква...

Прочети още...

Със  Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗИД ЗТРРЮЛНЦ), /ДВ бр. 35 от 19.04.2024 г. , в сила от същата дата/, бяха обнародвани някои промени.

Тяхната цел е имплементиране на разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/1151 на Европейския па...

Прочети още...

1. Основна промяна за 2024 година – глобалният минимален данък става неразделна част от действащия ЗКПО

В националния Закон за корпоративното подоходно облагане / ЗКПО/ бяха имплантирани  изискванията на Директива 2022/2523 на Съвета от 15 декември 2022 г. за гарантиране на глобално минимално равнище на данъчно облагане на многонационалните групи от предприяти...

Прочети още...

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ  / обнародвани в Държавен вестник, бр. 88 от 20.10.2023 г., последни промени бр.105/19.12.2023 и бр. 108/30.12..2023г/

Във  връзка с необходимостта за  уеднаквяване с  изискванията на европейското законодателство  и поети ангажименти по Националния план за възстановяване и устойчивост, както и  поради очаквано бъдещо...

Прочети още...

С Тълкувателно решение № 5 от 29.12.2014 г. по т. д. № 5/2013 г. ОСГТК на ВКС се тълкува въпроса „Допустимо ли е установяване на трансформация на лично имущество на основание чл. 23, ал. 1 и 2 от Семейния кодекс (чл. 21, ал. 1 и 2 СК, отм.) в случаите на придобиване на недвижим имот през време на брака чрез договор за покупко–продажба на името на двамата съпрузи?“&nbs...

Прочети още...

В Държавен вестник, бр. 66 от 01.08.2023 г., бяха обнародвани промени , касаещи Търговския закон, с които се въвеждат значителни изменения и допълнения в правилата за  несъстоятелност във всички фази на процедурата. Промените са  насочени към подобряване на ефективността на производството чрез ускорено провеждане и при значително по- ясни  критерии, гарантиращи правата на кредито...

Прочети още...

Съгласно последните изменения на Кодекса на труда /ДВ, бр.85/10.10.2023г. влизащи  в сила от 01. 06.2025г./, трудовата книжка става електронна като част от регистър, поддържан от Национална агенция по приходите. Въвеждането на т.нар. електронен трудов запис ще защити интересите както на работодателите и служителите, така и на съответните институции.
Електронният трудов запис ще служи ...

Прочети още...

С Държавен вестник, бр.66/01.08.2023г. бяха приети промени в Търговския закон, по силата на които се създаде нов вид търговско дружество, а именно дружеството с променлив капитал /ДПК/.

Този нов вид търговски субект би могъл да разреши проблемите, които се коренят в характера на новопоявилите се стартъп- компании, движени от бурното експериментиране с иновативни технологии и &...

Прочети още...

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ОТКАЗЪТ ОТ НАСЛЕДСТВО?
Наследниците, които са приели наследството, отговарят за задълженията, с които то е обременено, съобразно дяловете, които получават (чл. 60, ал. 1 ЗН). Законът за наследството предоставя съответни процедури за отказ от наследство (наследникът губи правата си върху имуществото на наследодателя си, но се и освобождава от всички пасиви на наследството...

Прочети още...

В условията на съвременното нездраво общество все по- често се стига до раздяла между двама биологични родители на деца, което води със себе си всички неблагоприятни последици, независимо дали говорим за раздяла между семейни партньори, или такива живеещи на семейни начала.
За да се принуди другия родител /най-често бащата/ да участва със средства в отглеждането и възпитанието на детето об...

Прочети още...
Предбрачен договор- какво представлява и кога е необходим?
Предбрачните договори все повече навлизат в гражданско- правния оборот, тъй като в съвременните условия всеки търси по- стабилни гаранции на собствените си имуществено- правни интереси. Предбрачният договор е в състояние да ви спести много нерви в случай на раздяла. Ако не бъде сключен предбрачен договор, в случай н...
Прочети още...
We use cookies
Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта.
Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки.